หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    สถานที่พักในเขตอำเภอฟากท่า
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ประวัติโรงเรียน
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปี 2565
     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2566
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    แผนที่ตั้งโรงเรียน (GIS)
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    พันธกิจ
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    นโยบายของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
    ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562
    สรุปภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
    โครงการพิเศษ
    ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
    ธรรมนูญโรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2564
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2564เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
    SAR63_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
    SAR ปีการศึกษา2564_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2565
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2565
    แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนฟากท่าวิทยา-ประจำปีงบประมาณ-2566
    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2565
     SAR ปีการศึกษา2565_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


    ประวัติโรงเรียน

                  

 

                โรงเรียนฟากท่าวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 1ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นระยะทาง  125  กิโลเมตร  โรงเรียน

ฟากท่าวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5 - .7 สังกัดกรมสามัญศึกษา  จัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่   17 พฤษภาคม 2499  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  ต่อมาในเดือนกันยายน ได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่วัดวังขวัญ ตำบลสองคอน โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  

                .. 2501        ย้ายจากวัดวังขวัญ มาอยู่ที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 1 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ

                                          108    จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน มีเนื้อที่ 63 ไร่ 1 งาน  98 ตารางวา  เปิดสอนใน

          ระดับ ม.1 - .3 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากมัธยมศึกษา เป็นประถมศึกษาตอนปลาย

          .5 - .7   ต่อมาโรงเรียนประถมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ไปสังกัด

           กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คงเหลือไว้เฉพาะโรงเรียนสังกัดกรม

          สามัญศึกษา

                .. 2517       ได้ยุบโรงเรียนฟากท่า สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียน

          มัธยมศึกษาได้รับนักเรียน แบบสหศึกษา และ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฟากท่า เป็น

          โรงเรียนฟากท่าวิทยา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  224/2517  สั่ง   

          วันที่ 22  เดือน เมษายน  .. 2517

.. 2517       โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกองการมัธยมศึกษา 

                        กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

                .. 2519       มีชั้นมัธยมศึกษาเต็มรูป (มศ.1 - มศ. 3) นักเรียนจบชั้น มศ.3 จำนวน 54 คน

..2521       และนักเรียนชั้น มศ. 1 - มศ.3 เปิดเรียนตามหลักสูตร พ..2503  การวัดผลเป็นไป

                       ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

                       ตอนต้นสายสามัญ พ..2518

                .. 2527      โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ  ... รุ่นที่ 2  และ

                                    สิ้นสุดโครงการในปี พ.. 2530  แต่ทางโรงเรียนได้ยึดนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา

                                    ชนบทถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว แต่ทางโรงเรียนยังคงจัด

                                    การศึกษาตามแนวทางของโครงการนี้อยู่

.. 2531       โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการ

                        ขยายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

         ตอนต้น  โดยยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดหนังสือให้ยืมเรียน  การจัดที่พัก

         แก่นักเรียนบ้านไกล   การมอบทุนการศึกษา  เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง   

                .. 2533      โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา  โดยเปิดรับ

                                      นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  2  ห้องเรียน  และในปีการศึกษานี้

                                      โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดีเด่น  และได้รับ

                                      งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 108   จำนวน 1 หลัง หอประชุม แบบ 100/27

                                      จำนวน 1 หลัง   และห้องน้ำ   ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

..  2535     โรงเรียนฟากท่าวิทยา มีชั้นเรียนมัธยมศึกษาเต็มรูป   (.1  -  .6 ) และได้รับ

                       งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง

..  2536     โรงเรียนฟากท่าวิทยาเปิดสอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร  (..)  และได้รับเลือก

                       เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มี ความสามารถเป็นพิเศษ (...)

.. 2538     โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม (รพชส. รุ่น ที่ 4)

        และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ซื้อเครื่องดนตรี  และสร้างห้องน้ำห้องส้วม  6 ที่นั่ง

.. 2540     ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล,ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ

                     318  /38 (พิเศษ)   ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด   48 ที่นั่ง  

      ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2541     นายสุเทพ  ไตต่อผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  จ.  สุโขทัย 

                       ได้มาปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยาแทน

   นายสมพงษ์  พลสูงเนิน  ซึ่งไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

   พัฒนาการบางใหญ่  จ.นนทบุรี  เมื่อนายสุเทพ  ไตต่อผล  ได้มาดำรงตำแหน่ง ได้มีการ

   ประชุมคณะกรรมการ  บริหารโรงเรียนถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2542      กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนฟากท่าวิทยา  รื้อถอนอาคารเรียน ป.1    จำนวน 

        1  หลัง  นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน

พ.ศ. 2543     ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ค่าปรับปรุงการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  216 

                      ระยะเวลาดำเนินการ  90  วัน  เป็นเงิน  237,000  บาท

พ.ศ. 2543     โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                      จำนวน  10  เครื่อง

พ.ศ.  2543    ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า  จำนวน  80,000  บาท  เพื่อนำมาปรับ

                        สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา

พ.ศ. 2544     ได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส

        ทรงครองราชย์ปีที่  50  ระยะที่  2  ได้รับรางวัลเข็มทอง  พ.ศ.  2546 -2549  ได้ส่งดนตรี

        โฟร์คซองเข้าแข่งขัน  ที่กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  ปีซ้อน

พ.ศ. 2547    ได้ต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์  ใต้ถุนอาคารทวนกระแส  1  ห้อง/  43  เครื่อง  โดยทางโรงเรียน

       เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านอุตรดิตถ์ชัยเจริญ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ. 2549    ได้สร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนจากสมาคมฯ  และครูจากโรงเรียนจนสำเร็จทุกวันนี้

 

พ.ศ. 2550     นายธงชัย  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

       ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา   โรงเรียนเข้าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงตาม

       แนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้รับคัดเลือกจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

       ขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนประเภท 1 เพียงโรงเรียนเดียวในเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  2 

       เพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากกระทรวงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน 

        ปีการศึกษา  2550  มีนักเรียนสอบโควตาได้  23  คน  32  ตำแหน่ง  คณะแพทย์ศาสตร์

        และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นปีแรกโดยมีชัยยะ  น้อยมา  สอบติดโควตา  คณะแพทย์ศาสตร์

       เป็นคนแรกของโรงเรียนและของอำเภอ และได้สร้างโรงกรองน้ำโดยได้รับการสนับสนุน

       งบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครุจำนวน  50,000  บาท  และสนับสนุนจาก

        โรงพยาบาลฟากท่า  ได้แก่

1.              ถังเก็บน้ำ  2,000  ลิตร  2  ถัง

2.              ถังกรองน้ำ  Ca,  Na,  Racin  3  ถัง

3.              หลอด  UV  1  หลอด

พ.ศ. 2552   -  ในเดือน  เมษายน  2552  ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรบ่อบาดาลมาเจาะบ่อ

                       บาดาลด้านใต้ของหอประชุม ใช้เวลาในการเจาะ  3  วัน  สามารถได้น้ำใช้พอเพียงแก่

         ความต้องการและติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำสะอาด

    -  เดือนมิถุนายน  2552  ต่อเติมห้อง  ICT  1  ห้อง/ คอมพิวเตอร์  20  เครื่อง  โดยได้รับการ

        สนับสนุนจากกระทรวง  ICT  เพื่อเป็นศูนย์บริการในการสืบค้นข้อมูลของอำเภอได้รับ

       งบประมาณจาก  สส.  เป็นเงิน  95,000  บาท  เพื่อปรับปรุงห้องโสตฯ  เสร็จเรียบร้อย

       ในวันที่  20  ส.ค.  2552  พร้อมทางขึ้น-ลงด้วย  พร้อมเครื่องเสียง

    -  เดือน พ.ย.  52 ได้พัฒนาห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยปรับพื้นปูกระเบื้อง  ติดกระจก  6  บานใหญ่ 

        อ่างล้างมือ  12  ชุด

    -  เดือน  ธ.ค.  52  ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน  โดยใส่เพดานทีบาร์  ติดตั้งจานดาวเทียมเดิน

        ระบบสาย  TV แต่ละห้องพร้อมใช้งาน

    -  12  มีนาคม  53  สร้างลานกีฬาหน้าเสาธงโดยได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าของผู้ปกครอง,

        สมาคมศิษย์เก่าและการบริจาคของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ

                พ.ศ. 2553  - ได้รับรางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยม ประเภทวงสตริง จากงานแข่งขันดนตรีเยาวชนต่อต้าน

       ยาเสพติด ของเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2554  -  ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สมศ.

                    -  ได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

                        โดยได้รับเงินรางวัล  20,000  บาท

                    -  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้นจากงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 6  

                                    -  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น  ระดับประเทศ  ที่อาคารชาเลนเจอร์ 

       เมืองทองธานี

 

พ.ศ. 2554  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย 13 ปี , ทีมหญิง 15 ปี , คู่หญิง 15 ปี,

       บุคคลชาย  13  ปี ,  บุคคลชาย  15  ปี จากกีฬาต่อต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารงาน

        ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

    -  ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง กีฬา สพฐ. เกมส์ 2554

พ.ศ. 2555  - 

 

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   กรกฎาคม 2024   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้