หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    สถานที่พักในเขตอำเภอฟากท่า
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ประวัติโรงเรียน
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปี 2565
     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2566
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    แผนที่ตั้งโรงเรียน (GIS)
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    พันธกิจ
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    นโยบายของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
    ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562
    สรุปภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
    โครงการพิเศษ
    ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
    ธรรมนูญโรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2564
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2564เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
    SAR63_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
    SAR ปีการศึกษา2564_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2565
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2565
    แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนฟากท่าวิทยา-ประจำปีงบประมาณ-2566
    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2565
     SAR ปีการศึกษา2565_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2566
   
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน
02: ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 : ข้อมูลการติดต่อ
06 :

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ..2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

-กฏหมายกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

07 :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2566

08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 :

Social Network

- Website โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook อบน.โรงเรียนฟากท่าวิทยา

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
13 :

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

14 :

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15 :

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 :
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 :

E-Service

- ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน

- ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน  SGS

-ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน SGS

- Website โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook อบน.โรงเรียนฟากท่าวิทยา

19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
20 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
22 :

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี

23 :

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงสร้างบริหารทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการพัฒนาบุคลากร

- คำสั่งบุคลลากรปี 2566

- โครงการพัฒนาบุคลากร

24 :

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ID PLAN

- แบบสรุปการไปราชการ

- รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อ ว PA

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากร

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากร

26 :

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

27 :

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28 :

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการบ    ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 :

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31 :

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

32 :

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33:

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ
34: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38 : รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
39 :

ประมลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

-ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

40 :

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- คำสั่งโรงเรียนฟากท่าวิทยา

- แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

41 :

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- แนวปฏิบัติและะมาตรการเพื่อขับเคลื่อน

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565

43 :

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- EIT

- IIT

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   กรกฎาคม 2024   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้